| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     บุญกฐินหน่ะเหรอคะ ทอด ไม่ทอด ทอด บุญกฐิน หมายถึงทอดกฐินหน่ะเหรอ

     บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป้นไปด้วยดีปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมเป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความสะดวกตามสมควรในการทำบุญทำกุศล หน้าที่เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส บำรุงรักษาวัด

     บรรพชาหมายถึงการบวชทั่วไปการบวชอันเป็นบุรพประโยคแห่งอุปสมบทการบวชเป็นสามเณรเดิมทีเดียวคำว่าบรรพชาหมายความว่าบวชเป็นภิกษุเช่นเสด็จออกบรรพชาอัครสาวกบรรพชาเป็นต้นในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้คำว่าบรรพชาหมายถึงบวชเป็นสามเณรถ้าบวชเป็นภิกษุใช้คำว่าอุปสมบทโดยเฉพาะเมื่อใช้คอบกันว่าบรรพชาอุปสมบทพระพรหมคุณาภรณ์(ปอปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์,หน้า๑๗๓๑๗๔บรรพชาบรรพชา

     บรรพชาอ่านว่าบันพะชาหรือจะบับพะชาก็ได้เช่นกันค่ะแปลว่าการบวชหรือการเว้นจากความชั่วทุกอย่างพระพรหมคุณาภรณ์(ปอปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์,หน้า๑๗๓๑๗๔บรรพชาบรรพชาแปลว่าอะไร

     บริกรรมนิมิตคือเครื่องหมายสำหรับกำหนดเป็นอารมณ์สำหรับบริกรรมเช่นอนุสสติกสิณอสุภะบริกรรมนิมิต

     บริขารอ่านว่าบอริขานหมายถึงเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นของภิกษุซึ่งมี๘อย่างเรียกว่าอัฐบริขารอ่านว่าอัดถะแปลว่าบริขาร๘บางครั้งเรียกบริขารเหล่านี้ว่าสมณบริขารหมายถึงเครื่องใช้สอยของสมณะหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘บริขารบริขารบริขารบริขารเครื่องใช้สอยของสมณะ

     บัญญัติคือในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้มากมายนับไม่ได้สาเหตุที่ท่านแสดงไว้มากมายนั้นก็เพื่อให้ปัญญาเจริญนั่นเองค่ะในอภิธัมมัตถสังคหะนั้นจัดไว้๒หมวดคืออัตถบัญญัตติกสิณปฏิภาคนิมิตเป็นต้นกับนามบัญญัตติชื่อว่าต้นไม้เป็นต้นอัตถบัญญัตติจะประมวลมาเพื่อให้จิตรับรู้เช่นจ้องบาตรหาน้ำลายที่ตกลงไปจะได้เขี่ยทิ้งถ้ากินอาบัติของไม่ได้ปะเคนอันนี้ไม่ต้องคิดเป็นคำๆไม่ต้องคิดชื่อเลยว่าจะเขี่ยน้ำลายหรือแม้คิดแต่เราก็ไม่เขี่ยคำว่าน้ำลายอยู่แล้วเราก็คิดถึงน้ำลายซึ่งประมวลมาจากรูปที่เกิดในแบบต่างๆนั่นแหละแล้วก็รีบเขี่ยทิ้ง,นามบัญญัตติจะประมวลมาเพื่อพูดคุยบอกกล่าวอันนี้ต้องคิดเป็นคำๆเป็นชื่อๆค่ะถ้าเป็นการฟังจะต้องคิดถึงชื่อก่อนจึงจะรู้อัตถบัญญัตติเหมือนตอนฟังมาแล้วจำคำแปลไม่ได้หน่ะนึกแทบตายใช่ไหมคะนั่นแหละชื่อมาก่อนอัตถะค่ะส่วนทวาร๔ที่เหลือต้องรู้อรรถะก่อนจึงรู้ชื่อเช่นเห็นหน้าดาราคุ้นๆแต่ก็นึกชื่อไม่ออกนั่นแหละค่ะส่วนใจนั้นจะรู้อัตถะหรือรู้ชื่อก่อนแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นค่ะบัญญัติ_(ศาสนาพุทธ)บังสุกุลคืออะไร

     บัณเฑาะว์เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองจากอินเดียค่ะมีลักษณะหัวใหญ่ท้ายใหญ่ตรงกลางคอดขนาดประมาณ๑๕เซนติเมตรใช้เชือกผูกกับลูกตุ้มกลองชนิดนี้ไม่ใช้ตีด้วยไม้ด้วยมือแต่ใช้มือถือพลิกข้อมือกลับไปกลับมาให้ลูกตุ้มที่ปลายเชือกกระทบหนังหน้ากลองทั้งสองด้านจนเกิดเสียงนั่นเองค่ะบัณเฑาะว์บัณเฑาะว์บัณเฑาะว์บัณเฑาะว์กลองอินเดีย

     บิณฑบาตอ่านว่าบินทะบาดเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปิณฺฑบวกปาตแปลว่าการตกลงแห่งก้อนข้าวโดยทั่วไปคำนี้หมายถึงกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนาในการออกเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหารหรือสิ่งของจากชาวบ้านในเวลาเช้าเรียกว่าการออกบิณฑบาตการออกบิณฑบาตของพระภิกษุเป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐหรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์เพราะการออกบิณฑบาตนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วยดังในสมัยพุทธกาลที่พระภิกษุสงฆ์จะเทศนาโปรดแก่บรรดาชาวบ้านซึ่งมาร่วมทำบุญอันเป็นต้นเหตุแห่งการสวดให้พรหลังภัตตกิจในปัจจุบันนี้พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัดกรุงเทพฯวัดราชโอรสาราม,พศ๒๕๔๘บิณฑบาตบิณฑบาตแปลว่าอะไร

     บุคคลาธิษฐานเทศนาหมายถึงเทศนาที่มีบุคคลเป็นที่ตั้งหรืออ้างถึงบุคคลได้แก่พระวินัยพระสูตรเป็นต้นต่างจากธรรมาธิษฐานเทศนาซึ่งหมายถึงเทศนาที่มีธรรมเป็นที่ตั้งหรืออ้างถึงสภาวะธรรมล้วนๆได้แก่พระอภิธรรมพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘บุคคลาธิษฐานเทศนาบุคคลาธิษฐานเทศนาหมายถึงอะไร

     บูชาคือการแสดงความเคารพการกราบไหว้การยกย่องนับถือบุคคลที่ควรเคารพนับถือเช่นพระพุทธรูปพระสงฆ์บิดามารดาคณุอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ถือเป็นเหตุนำความสุขความเจริญและความก้าวหน้าในชีวิตมาให้แก่ผู้ทำบูชาพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัดกรุงเทพฯวัดราชโอรสาราม,พศ๒๕๔๘บูชาคืออะไรบูชาบูชาเคารพ

     บูรพาจารย์อ่านว่าบูระพาจานแปลว่าอาจารย์ในเบื้องต้นอาจารย์ก่อนๆใช้ว่าบุพพาจารย์หรือบุรพาจารย์ก็ได้พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘บูรพาจารย์บูรพาจารย์แปลว่าอะไร

     บูรพาจารย์ใช้หมายถึงอาจารย์๒ประเภทคือบิดามารดาคืออาจารย์พิเศษคนแรกของแต่ละคนที่สอนทุกอย่างให้โดยไม่มีค่าจ้างไม่มีตารางสอนไม่มีวันหยุดบิดามารดาจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของลูกเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคนอาจารย์เก่าคืออาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาการมาก่อนเป็นอาจารย์รุ่นแรกๆจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของศิษย์และอาจารย์ต่อๆมาซึ่งได้แก่ครูอาจารย์ทั่วไปพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘บูรพาจารย์

     บทปาติโมกข์ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกหมวดสุตตวิภังค์ค่ะปาติโมกข์ปาติโมกข์ปาติโมกข์สวดปาติโมกข์ในพระวินัยปิฎก

     บรรพชิตสัมมาอาชีวะหมายถึงการใช้ชีวิตด้วยการบริโภคปัจจัยสี่อย่างมักน้อยเท่าที่จำเป็นถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ด้วยการขอต้องรักษาปัจจัยสี่ของทายกอย่างดีเพื่อให้คุ้มค่าต่อผู้ให้ไม่เบียดเบียนและไม่เสพสิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่โดยไม่จำเป็นเช่นกามคุณ๕เพราะแม้ไม่เสพกามคุณมนุษย์ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สัมมาอาชีวะของผู้บวชคือไม่เสพบริโภคเกินจำเป็นเช่นดูการละเล่นแต่งตัวเป็นต้น สัมมาอาชีวะ สัมมาอาชีวะ

     บทสามัญญานุโมทนากถาก็บทที่เริ่มต้นด้วยสัพพีไงคะมีชื่อเรียกว่าบทสามัญญานุโมทนาคาถาค่ะหมายถึงคาถาที่พระสงฆ์ใช้สวดทุกครั้งที่อนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วน่ะค่ะ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อนุโมทนา อนุโมทนา สามัญญานุโมทนากถา อนุโมทนา สัพพี

     บทอนุโมทนารัมภกถาก็บทที่เริ่มต้นด้วยยถาไงคะมีชื่อเรียกว่าบทอนุโมทนารัมภคาถาค่ะคาถาที่เริ่มก่อนการอนุโมทนาหน่ะค่ะกล่าวคือก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วพระสงฆ์จะกล่าวบทอนุโมทนารัมภคาถานี้เพื่อให้เราได้เตรียมตัวตั้งใจรับพรสืบไปค่ะĶÀÁ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อนุโมทนา อนุโมทนา อนุโมทนารัมภกถา อนุโมทนา บทสวดเริ่มต้น

     บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาไงล่ะค้า~ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อนุโมทนา อนุโมทนา

     บิดามารดาของเธออนุญาตใช่ไหมค่ะพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อันตรายิกธรรมอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา

     บ้านหลายหลังก็ไม่เคยมีสัญญารับประกันจากผู้รับเหมาคนไหนว่าจะให้ความสุขแก่ผู้อาศัยต้ังแต่เร่ิมเข้าอยู่หรือรถยนต์ก็ไม่มีผู้ผลิตค่ายใดกล้าการันตีความสุขให้กับผู้ขับขี่ระหว่างการใช้งานนาฬิกาทุกเรือนก็ไม่มีเรือนใดที่ออกใบรับประกันความสุขให้แม้แต่นาทีเดียวรวมไปถึงเสื้อผ้าที่มีแทบล้นตู้และรองเท้าอีกหลายคู่หรือแม้แต่ทีวีจอแบนสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดกระเป๋าแบรนด์ดังแพงหูฉี่เครื่องสําอางชั้นนําฯลฯก็ไม่มีสินค้าใดๆเคยติดป้ายว่ามีคุณสมบัติสามารถให้ความสุขแก่ผู้ซื้อแม้แต่น้อยแล้วทำไมถึงทึกทักเอาว่าสิ่งเหล่าน้ันจะสามารถให้ความสุขกับได้ล่ะคะความสุขของคนนั้นไม่ควรไปหวังพึ่งส่ิงภายนอกที่ได้มามีหรือมากมายหรอกค่ะแต่ควรอยู่กับส่ิงภายในซึ่งเรียกว่าใจที่รู้จักพอของคนมากกว่านะค้า~ ได้เวลาชําระจิตชํารุด,ปันยา,มิถุนายน๒๕๕๒ ความสุข ความสุข ความสุข รู้จักพอ

     บายมุขอ่านว่าอะบายยะมุกแปลว่าทางแห่งความฉิบหายทางแห่งความเสื่อมสาเหตุให้ถึงความเสื่อมค่ะมาจากคำว่าอบายที่แปลว่าเสื่อมไม่เจริญบวกกับคำว่ามุขที่แปลว่าทางหรือปากทางน่ะค่ะอบายมุขอบายมุขอบายมุขอบายมุขปากทาง

     บารมีแปลว่าคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งค่ะ [บุญกับบารมีต่างกันอย่]บุญกับบารมีต่างกันอย่างไรคะ?[] บารมี บารมี บารมี จุดหมายอันสูงยิ่ง

     บารมี๑๐ทัศค่ะบารมี บารมี บารมี ๑๐ทัศ๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ