| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ฝึกตนและจิตใจเพื่อกำจัดกิเลสทำพระนิพพานให้แจ้งค่ะ พระ พระสงฆ์ พระสงฆ์ ทำนิพพาน๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ