| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ลักษณะของผู้มีมุทิตาคือเป็นคนไม่ริษยายอมรับในความดีและความสำเร็จของคนอื่นแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นได้ด้วยความเต็มใจ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘มุทิตา มุทิตา มุทิตา

     ลงโบสถ์หมายถึงการลงไปทำกิจวัตรประจำวันคือทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นพร้อมกันที่อุโบสถของภิกษุสามเณรเช่นใช้ว่าการลงโบสถ์ถือเป็นกิจประจำของพระสงฆ์เพราะเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยปฏิบัติมาในครั้งพุทธกาลลงโบสถ์ในสำนวนไทยยังถูกใช้ในความหมายทำนองว่าเข้ากันไม่ได้หรือไม่ลงรอยกันเช่นใช้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ลงโบสถ์กันเสียแล้วจะลงโบสถ์กันได้อย่างไรทะเลาะกันบ่อยออกปานนั้นพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ลงโบสถ์ลงโบสถ์

     ลหุกาบัติหมายถึงอาบัติเบาอาบัติที่ไม่มีโทษร้ายแรงเท่าครุกาบัติค่ะอาบัติลหุกาบัติลหุกาบัติไม่มีโทษร้ายแรงเท่าครุกาบัติ

     ลักขณวันตะคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีจุดสังเกตอยู่สิ่งที่มีลักขณะซึ่งสามารถสังเกตหรือพิจารณาได้ด้วยการคิดถึงลักขณะลักขณะลักขณวันตะคะ

     ลักขณะคือสิ่งที่ใช้เป็นจุดสังเกตเครื่องหมายที่ใช้กำหนดเพื่อดูลักขณวันตะลักขณะลักขณะ

     ลักษณะแปลว่าเครื่องทำสัญลักษณ์เครื่องกำหนดเครื่องบันทึกเครื่องทำจุดสังเกตตราประทับลักษณะ_(ศาสนาพุทธ)ลักษณะ

     ลาสิกขาหมายถึงการลาจากเพศสมณะของภิกษุใช้ว่าลาสึกก็มีที่เรียกว่าลาสิกขาเพราะภิกษุนั้นมีสิกขาหรือข้อที่พึงศึกษาอยู่คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อต้องการจะบอกคืนหรือบอกลาข้อที่ศึกษานั้นโดยจะไม่ศึกษาต่อไปจึงเรียกว่าลาสิกขาพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ลาสิกขาลาสิกขาลาสิกขาลหุกาบัติลาสึก

     ลาสิกขาบทหมายถึงการลาจากสิกขาบทคือศีลที่สมาทานเช่นแม่ชีหรือผู้ถือเพศนุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผมประพฤติพรหมจรรย์โดยถือสมาทานสิกขาบท๘ข้อไว้เป็นการชั่วคราวเมื่ออกจากการถือเพศนั้นโดยการบอกคืนสิกขาบทจึงเรียกว่าลาสิกขาบทหรือลาศีลพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ลาสิกขาลาสิกขาบทลาสิกขาบทลาสิกขาบทลาจากศีลที่สมาทาน

     ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลก สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา เจรจาชอบ

     ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา เจรจาชอบ

     ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา เจรจาชอบ

     ละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกกาลพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอรรถพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอันควร สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา สัมมาวาจา เจรจาชอบ

     ลักษณะของผู้มีอุเบกขาคือเป็นคนหนักแน่นมีสติอยู่เสมอไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุเป็นคนยุติธรรมยึดหลักความเป็นผู้ใหญ่รักษาความเป็นกลางไว้ได้มั่นคงไม่เอนเอียงเข้าข้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลถูกต้องคลองธรรมและเป็นผู้วางเฉยได้เมื่อไม่อาจประพฤติเมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ค่ะ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อุเบกขา อุเบกขา อุเบกขา อุเบกขา เป็นคนหนักแน่นมีสติอยู่เสมอ

     ลักษณะการอธิบายความในพระไตรปิฎกของอรรถกถานั้นไม่ได้นำทุกเรื่องในพระไตรปิฎกมาอธิบายแต่นำเฉพาะบางศัพท์วลีประโยคหรือบางเรื่องที่อรรถกถาจารย์เห็นว่าควรอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้นค่ะอรรถกถาอรรถกถาอรรถกถาอรรถกถาที่อรรถกถาจารย์เห็นว่าควรอธิบายเพิ่มเติม

     ลองมาเข้าวัดเข้าวาดูบ้างสิค้า~ ได้เวลาชําระจิตชํารุด,ปันยา,มิถุนายน๒๕๕๒ ทางโลกและทางธรรม

     ล้วนเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือวีรเวรวีรกรรมที่ตัวเองคนใกล้ชิดและคนในสังคมได้ทําเองและทําร่วมกันไว้ท้ังส้ินค่ะ ได้เวลาชําระจิตชํารุด,ปันยา,มิถุนายน๒๕๕๒ ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ร่วมกันไว้

     ลบด้วยยางลบซะเลย ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ อยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืม ลบด้วยยางลบ

     ลองข้ามเรื่องยากๆดูบ้างดีกว่ามะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ เรื่องความยาก ความยาก เรื่องยาก ลองข้ามเรื่องยาก

     ลองหัวเราะสักหน่อยดีมั้ยคะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ เศร้าเหงาหงอย ความเศร้า ความเศร้า ลองหัวเราะ

     ลองทำตาปรือปรือเหลือกตาขึ้นนิดนิดเก็บคางหน่อยหน่อยดูสิคะ การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ ตาปรือเหลือกตาเก็บคาง

     ลองตระหนักถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ดูก่อนนะคะในยามที่ท่านยังมีลมหายใจอย่าได้โกรธหรือคิดรำคาญเวลาที่ท่านตักเตือนหรือบ่นเลยค่ะเพราะหากวันใดวันหนึ่งท่านหมดลมหายใจแล้วคิดได้ทุกอย่างก็สายเกินแก้ดูอย่างบางครั้งเถียงพ่อแม่แล้วมองว่าตัวเองไม่ผิดในทางกลับกันคุณพ่อคุณแม่กลับเลือกที่จะขอโทษก่อนเพราะรักใช่ไม๊หล่ะคะคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่รักลูกสถานะสงสัย

     ลองตอบคำถาม๕ข้อนี้ก่อนว่ามีเป็นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่หรือเปล่าค่ะ ๑อยู่ๆก็มีความคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆ? ๒ไม่สบายใจและวิตกกังวลจนไม่สามารถหยุดคิดถึงเรื่องนั้นได้? ๓แม้จะรู้ตัวว่าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ไม่สามารถเลิกคิดได้? ๔อยากทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เลิกคิดและคลายความกังวลใจ? ๕คิดและทำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยครั้งจนไม่สามารถเลิกที่จะเป็นอย่างนั้นได้? โดยผู้จัดการออนไลน์ []คุณเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือไม่?[] การย้ำคิดย้ำทำ ย้ำคิดย้ำทำ ซ้ำไปซ้ำมา

     ลักษณะคนชั่วพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้มากนะคะเช่นเป็นคนชั่วเพราะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วยังมีที่ร้ายแรงเช่น๑ฆ่าผู้หญิงได้๒ชอบเป็นชู้เขา๓ประทุษร้ายมิตร๔ฆ่าพระได้๕ตระหนี่เห็นแก่ตัวจัดแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ควรจะคบด้วยคือ๑ชอบพูดปด๒เย่อหยิ่ง๓พูดมาก๔ขี้โอ่อวดตัว๕ยกตนเอง๖มีใจไม่มั่นคงค่ะทำไมถึงดวงซวยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไร คนชั่ว คนชั่ว คนชั่ว คิดทำพูดชั่ว๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ